Søg

Langå i udvikling

Vedtægter for foreningen Langå i Udvikling § 1. Foreningens navn

 1. Foreningens navn er Langå i Udvikling (LIU).

§ 2. Foreningens hjemsted

 1. Foreningens hjemsted er Langå i Randers Kommune. Foreningens virkeområde er Langå By.
 2. Foreningens adresse er hos den til enhver tid værende sekretær.

§ 3. Foreningens formål

 1. Foreningen Langå i Udvikling har til formål at
  • fungere som garant for den fortsatte udvikling i Langå og inddragelse af Langås borgere i realisering og videreførelse af udviklingsplanen
  • søge medindflydelse i anliggender, som vedrører Langå By.
  • koordinere og vejlede arbejdsgrupper omkring konkretisering af delprojekter, handleplaner samt tilvejebringelse af midler.
  • Være samlende, koordinerende og igangsætttende for Langå by og repræsentere Langå-borgerne overfor Randers Kommune, LAG og andre offentlige myndigheder

  Langå i Udvikling er en almennyttig, partipolitisk uafhængig og ikke-kommerciel forening.

§ 4. Medlemsskab

 1. Enkeltpersoner, foreninger og virksomheder i Langå kan optages som medlemmer.

§ 5 Projekter Projekter i regi af foreningen Langå i Udvikling skal godkendes af bestyrelsen. § 6. Økonomi og regnskab.

 1. Foreningen Langå i Udvikling finansieres via tilskud fra det offentlige, private bidrag og eventuelle aktiviteter.
 2. Kassereren fører regnskabet, der efter afslutning godkendes af bestyrelsen og efter foretaget revision fremlægges på generalforsamlingen til godkendelse.

§ 7. Tegningsregel

 1. Foreningen tegnes af den til enhver tid værende sekretær og kasserer i forening eller ved en af disses forfald af sekretæren eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

§ 8. Generalforsamling

 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned.
 3. Adgang til generalforsamlingen har alle borgere i Langå.
 4. Generalforsamlingen indkaldes ved annoncering med mindst 4 ugers varsel. Forslag til behandling på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde seneste 14 dage før generalforsamlings afholdelse. Dagsorden, revideret regnskab og forslag til behandling på generalforsamlingen offentliggøres senest 7 dage før afholdelse.
 5. Hver borger, forening eller virksomhed har én stemmeret og én taleret
 6. Der kan stemmes ved personligt fremmøde. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
 7. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed.
 8. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:
  • Valg af dirigent
  • Beretning
  • Bestyrelsens forslag til fremtidige aktiviteter
  • Indkomne forslag
  • Regnskab
  • Fastsættelse af budget
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer – valgperioden er 2 år
  • Valg af revisor
  • Eventuelt
 9. En lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling

 1. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt eller når mindst en tredjedel af medlemmerne, med angivelse af motiveret dagsorden, skriftligt forlanger det.
 2. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 5 uger efter begæringens modtagelse.
 3. For så vidt angår indkaldelse, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

§ 10. Bestyrelsen

 1. Bestyrelsen består af 7 eller 9 medlemmer og 1 suppleant
 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv.
 3. Bestyrelsesmedlemmer vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen.  4 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år. 5  bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år. Bestyrelsessuppleant vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer deltager i mødet.
 5. I tilfælde af bestyrelsesmedlems udtræden hvor der ingen suppleanter er, kan bestyrelsen supplere sig selv frem til førstkommende generalforsamling. Enhver indtræden i bestyrelsen uden for ordinær generalforsamling, er på valg på førstkommende ordinære generalforsamling.
 6. Ordinære bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange om året. Derudover efter behov.

§ 11. Ændring af vedtægter 

 1. Beslutninger om ændringer af foreningens vedtægter og beslutning om foreningens opløsning træffes af generalforsamlingen.

§ 12. Foreningens opløsning

 1. Opløsning af foreningen kan ske ved 2/3 stemmeflertal på en generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling. Stk.2. Foreningens formue kan ved foreningens opløsning kun anvendes til formål af lignende karakter.

Foreningen Langå i Udvikling, stiftet på stiftende generalforsamling den 17.  marts 2014